Zlepšenie energetickej bezpečnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky prostredníctvom energeticky efektívnejších budov

Projekt trvá od 20/05/2018 do 31/01/2019

Cieľom projektu je otvoriť dialóg medzi odborníkmi z krajín V4, cez ktorý sa identifikujú možnosti ako aktualizovať politiky v oblasti energetickej hospodárnosti budov.

Stav a obnova budov, vysoký podiel bytov vo svojom vlastníctve, či klimatické podmienky sú veľmi podobné v krajinách V4. Takisto sú obdobné negatívne vplyvy energeticky neefektívnych a nerenovovaných budov na životné prostredie, životné prostredie, hospodárstvo a energetickú bezpečnosť.

Verejné politiky podporujúce kvalitnú renováciu a novostavbu sú potrebné na zníženie týchto negatívnych vplyvov a na dosiahnutie pozitívnych efektov.

V spolupráci s krajinami V4 sme vypracovali komparatívnu štúdiu.

Štúdia poukazuje na to, že v oblasti energetickej hospodárnosti budov sú prioritné 4 oblasti pre krajiny V4.

  • Dôsledná energetická certifikácia budov.
  • Podpora inovácií a nadštandardnej kvality realizácie budov .
  • Efektívnejšie využitie existujúcich finančných zdrojov napríklad pre obnovu verejných budov.
  • Rozvoj nájomného bývania/bývania nízkopríjmových skupín.