Prenos skúseností s politikami ohľadom energetickej účinnosti z krajín Vyšehradskej štvorky do Severného Macedónska

Projekt v spolupráci s krajinami V4 (PL, HU), Severným Macedónskom a podporou Vyšehradského fondu s názvom:

Prenos skúseností s politikami ohľadom energetickej účinnosti z krajín Vyšehradskej štvorky do Severného Macedónska

Trvanie projektu: 01/05/2021–01/05/2022

Cieľ projektu:
Vyšehradské krajiny (SK, PL, HU) chcú pomôcť pri adaptácii Severného Macedónska na podmienky a využívanie právnych predpisov EÚ v otázkach znečisťovania ovzdušia, energetickej efektívnosti a následne aj kvality bývania a udržateľnosti.

Tým, že krajiny z V4 majú svoje vlastné skúsenosti s tvorbou národných politík a programov na podporu energeticky efektívnej obnovy obytných budov, rodinných i bytových domov, sa môžu podeliť o svoje skúsenosti, najlepšie postupy, ale aj predchádzať možným zlyhaniam. Týmto projektom by sme chceli umožniť efektívny dialóg predstaviteľov Vyšehradskej štvorky a Severného Macedónska s cieľom preniesť poznatky získané vo V4 do prebiehajúceho procesu na západnom Balkáne.


A project in cooperation with the V4 countries (PL, HU), Northern Macedonia and the support of the Visegrad Fund entitled:

Transferring Visegrad experience with Energy Efficiency Building Policies to North Macedonia

Implementation period: 01/05/2021–01/05/2022

The aim of the project:
Visegrad countries (SK, PL, HU) are willing to help to transfer use of EU legislation in the issue of air pollution, energy efficiency and consequently housing quality and sustainability in North Macedonia.

Visegrad countries have their own experience with establishing policies and programs to support energy efficient renovation of residential buildings, both single family and multi apartment houses. They can therefore share their lessons learned, best practices, but also failures to be avoided. With this project we wish to enable an effective dialogue of Visegrad and North Macedonia representatives to transfer the lessons learned in V4 to the ongoing process in Western Balkan.

Projektoví partneri/Project partners: