POSLANIE A CIELE

Budovy pre budúcnosť sú najväčšie profesionálne záujmové združenie pre sektor budov na Slovensku. Prostredníctvom svojich 9 členských organizácií reprezentujeme takmer 900 subjektov aktívnych v oblasti kvalitnej výstavby, obnovy a prevádzky budov.

Od vzniku združenia v roku 2013 je naším hlavným poslaním aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť.

V mene biznis sektora presadzujeme vo verejných politikách iba také riešenia, ktoré spĺňajú kritérium verejného záujmu. Sme presvedčení, že kvalitná obnova a výstavba budov má prínos:

  • pre ich vlastníkov (zníženie prevádzkových nákladov, zaistenie životnosti budovy a zlepšenie kvality prostredia v nej),
  • pre verejné financie (vyššie HDP a zvýšená zamestnanosť, nižšie prevádzkové náklady),
  • pre životné prostredie (zníženie emisií CO2, zachytávanie šedej a dažďovej vody, zelené strechy, životný cyklus produktov).

Našou prácou prispievame k modernizácii slovenskej spoločnosti, k zvyšovaniu kvality života a plne sa hlásime k cieľu uhlíkovej neutrality do roku 2050.