POSLANIE A CIELE

Budovy pre budúcnosť vznikli v roku 2013 spojením viacerých odborných združení, ktoré podporujú kvalitné a efektívne budovy. Poslaním Budov pre budúcnosť je aktívne sa podieľať na tvorbe verejných politík, ktoré ovplyvňujú výstavbu a obnovu budov, s dôrazom na energetickú hospodárnosť, zdravé vnútorné prostredie a udržateľnosť. Naším cieľom je podporiť legislatívne vhodné a stabilné prostredie, ktoré umožní naším členom stavať a obnovovať zdravé, energeticky hospodárne, adaptabilné a s ohľadom na svoje bezprostredné okolie.

Budovy pre budúcnosť reprezentujú prostredníctvom svojich 8 členských združení viac ako 150 firiem podnikajúcich v oblasti stavebníctva a energetickej efektívnosti, ktorých ročné tržby dosahujú takmer 1,7 mld. eur a zamestnávajú vyše 9 tisíc ľudí.

Obnova a výstavba budov s dôrazom na ich energetickú hospodárnosť má prínos:

  • pre ich vlastníkov (zníženie prevádzkových nákladov, zaistenie životnosti budovy a zlepšenie kvality prostredia v nej),
  • pre verejné financie (vyššie HDP a zvýšená zamestnanosť),
  • pre životné prostredie (zachytávanie šedej a dažďovej vody, zelené strechy, životný cyklus produktov).
Menu