ČLENOVIA

Budovy pre budúcnosť je platforma združujúca právnické osoby (združenia, asociácie, zväzy), ktoré plne a bez výhrad súhlasia a aktívne podporujú poslanie Budov pre budúcnosť. Pridruženými členom sa môže stať právnická ale aj fyzická osoba.  Naši  členovia vzájomné rešpektujú rozmanitosť a rozdielnosť svojich poslaní a činností.

ZAKLADAJÚCI ČLENOVIA

Slovenská rada pre zelené budovy sa zasadzuje o to, aby sa ekonomicky, ekologicky a esteticky navrhované budovy so zdravým vnútorným prostredím, v ktorých sa nemrhá energiou ani inými zdrojmi stali bežnou vecou.

Združenie pre podporu obnovy bytových domov chce spoločnými silami prispievať mestám a obciam v Slovenskej republike pri obnove ich bytového fondu a jeho bezprostredného okolia tak, aby zodpovedalo súčasným požiadavkám a moderným trendom.

Inštitút pre pasívne domy má cieľ podporovať rozvoj udržateľnej architektúry, uplatňovanie princípov pasívnych domov.

RIADNI ČLENOVIA

SLOVENERGOokno, združenie slovenských výrobcov a predajcov výplní stavebných otvorov a konštrukcií, dodávateľov súvisiacich komponentov, technológií a materiálov na zabudovanie okien. Vydáva Oprávnenia na označovanie okien energetickými štítkami.

Asociácia výrobcov minerálnych izolácií sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecne prospešné ciele a ciele na ochranu spoločenských záujmov svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií.

Asociácia poskytovateľov energetických služieb podporuje využívanie Energy Performance Contracting-u v Slovenskej republike v záujme posilnenia racionálneho využívania obmedzených energetických zdrojov.

Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá je nezávislá organizácia, ktorá združuje právnické a fyzické osoby v odbore cieľom neustáleho podporovania vývoja chladiacej a klimatizačnej techniky, ako aj tepelných čerpadiel a podobne

PRIDRUŽENÍ ČLENOVIA

Fakulta architektúry a dizajnu je súčasťou Slovenskej technickej univerzity v Bratislave ako vrcholná ustanovizeň so vzdelávacou, vedeckou, umeleckou a projektovou činnosťou v oblasti architektúry, urbanizmu a designu.

Citenergo je záujmové združenie miest a obcí pre trvalo udržateľnú energetickú efektívnosť, ktoré vzniklo z iniciatívy Únie miest Slovenska, Energetického centra Bratislava a s podporou európskej asociácie Energy Cities. Hlavným cieľom združenia je presadzovanie spoločných záujmov slovenských miest v oblasti decentralizácie energetiky, ekonomicky a environmentálne efektívneho využívania energie na komunálnej úrovni a realizácie opatrení na zmenu klímu.