Slovenské domácnosti využívajú pri obnove rodinných domov štyri krát menej častejšie štátne dotácie ako v Čechách. Vyplýva to z prieskumu platformy Budovy pre budúcnosť (BPB), ktorý skúmal rozhodnutia obyvateľov ohľadne renovácií ich domov. Nedostatočná obnova budov je problémom Slovenska, ktorému by jej zrýchlenie prinieslo viacero benefitov v podobe zvyšovania podielu zamestnanosti, oživenia lokálnej ekonomiky ako aj pri plnení cieľa uhlíkovej neutrality či zlepšenia zdravia obyvateľstva. Z prieskumu tiež vyplýva, že až 74 % obyvateľov by pre rozsiahlejšiu a kvalitnejšiu obnovu domu motivovali jednoduchšie a vyššie dotácie zo strany štátu.

Z prieskumu, ktorý si nechala platforma vypracovať agentúrou Focus vo februári 2020 medzi majiteľmi rodinných domov, vyplýva, že 43 % respondentov plánuje v najbližších 2 rokoch nejaký typ obnovy na svojom rodinnom dome. Kým v susedných Čechách, kde funguje kvalitný podporný program Nová zelená úsporám siahlo po štátnej dotácii 11 % opýtaných, na Slovensku sú to len 3 %. Zvýšenie tohto čísla a dobré nastavenie kritérií spolu s ľahšou dostupnosťou dotácie by zabezpečilo zvýšenie kvality obnovy a pomohlo nielen samotným majiteľom domov ale aj Slovensku v plnení jeho cieľov. Najčastejšie sa ľudia pre obnovu rozhodujú z dôvodu potreby zvýšiť komfort bývania a zlepšiť vnútorné prostredie. Uskutočnené aj plánované obnovy majitelia na Slovensku väčšinou financujú z vlastných úspor,“ uviedol analytik platformy BPB, Richard Paksi. Ako ďalej uviedol, pre plánované obnovy chce v súčasnosti až štvrtina opýtaných využiť na financovanie štátnu dotáciu.

„Panuje zhoda na tom, že obnova rodinných domov má veľký potenciál. Ľudia obnovovať chcú a ich motiváciu by dokázali podporiť správne nastavené politiky a efektívny dotačný program. Bola by preto škoda túto príležitosť premeškať. Vláda predsa deklarovala politickú vôľu podporiť zlepšovanie energetickej efektívnosti budov už vo svojom programovom vyhlásení. Ak to vláda naozaj myslí vážne, podpora obnovy rodinných domov je jednou z oblastí, kde sa investície vyplatia a benefity pocíti celá spoločnosť,“ doplnila Katarína Nikodemová za BPB.

Väčšina rodinných domov na Slovensku bola postavená pred rokom 1980 a obnovených ich bolo menej ako polovica. Majitelia rodinných domov vedia na Slovensku využiť dotačný program a požiadať príspevok v maximálnej výške 8 800 eur. Zatiaľ takúto formu podpory získalo na Slovensku asi 500 žiadateľov (2016 – 2019). Pre porovnanie v susednej Českej republike bolo cez podobný program podporených už 48 000 projektov (2014 – marec 2020). Český program Nová zelená úsporám financuje okolo 7 500 projektov ročne.

S prieskumom sa tento týždeň na podujatí platformy BPB oboznámilo aj Ministerstvo dopravy a výstavby SR. „Z nášho pohľadu môžeme potvrdiť závery, ktoré z neho vyplynuli. Aj na základe tohto prieskumu môžeme konštatovať, že prístup vlády Slovenskej republiky k pokračovaniu podpory zlepšovania energetickej hospodárnosti budov je správny a je dôležité zvyšovať tempo podpory aj s pomocou podporných mechanizmov, medzi ktoré patrí napr. príspevok na zatepľovanie rodinných domov,“ uviedol Peter Gergely, vedúci oddelenia projektov zatepľovania rodinných domov. Podpora obnovy rodinných domov by mohlo byť aj opatrením na ekonomickú obnovu Slovenska. Platforma BPB sa pýtala ekonómov, či investície do obnovy a výstavby budov považujú za jedno z kľúčových opatrení na oživenie ekonomiky, ktoré by mala vláda SR využiť a súhlas vyjadrilo 57,1 % respondentov. Ďalších 28,6 % si myslí, že vláda by mala klásť dôraz na iné sektory, no investície do obnovy a výstavby budov by mali byť aj tak súčasťou opatrení na oživenie ekonomiky. Karel Hirman, energetický expert, v rámci dotazníka uviedol, že takéto investície „budú mať výrazný multiplikačný efekt na celé hospodárstvo. Bude to mať tiež pozitívny dopad na sociálnu situáciu domácností a rozpočty všetkých úrovní.“