Čo vieme o sektore rodinných domov na Slovensku?

Analýza a spracovanie dát o rodinných domoch v SR z údajov Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SOBD) 2021

20.10.2022

Segment rodinných domov predstavuje významnú časť obytných budov na Slovensku. Takmer polovica občanov SR býva v rodinných domoch. Tvoria teda dôležitú súčasť našej

spoločnosti a  výrazne prispievajú ku kvalite života našich občanov. Z pohľadu verejných politík ide zároveň o segment, ktorý má svoje špecifiká. Drvivá väčšina rodinných domov (takmer 90 %) je v súkromnom vlastníctve fyzických osôb, teda samotných domácností. Oproti bytovým domom sú rodinné domy staršie a v oveľa väčšej miere sú v pôvodnom a nevyhovujúcom stave. Doterajšie obnovy rodinných domov boli výlučne financované zo súkromných zdrojov vlastníkov, prípadne v kombinácii s využitím úveru zo stavebného sporenia alebo úveru komerčnej banky. Na rozdiel od bytových domov, z ktorých väčšina je vykurovaná diaľkovým vykurovaním, vykuruje drvivá väčšina (94 %) rodinných domov vlastným lokálnym zdrojom.

Údaje získané zo sčítania domov a bytov, ktoré sa realizuje každých 10 rokov, poskytujú najdetailnejšie dáta o segmente rodinných (a bytových) domov na Slovensku. Posledné sčítanie bolo realizované v období medzi rokom 2020 a 2021. Dáta, ktoré boli pri sčítaní zozbierané predstavujú najaktuálnejšie informácie o segmente rodinných domov (RD), s ktorými môžu verejné politiky, ale aj odborná verejnosť pracovať. Táto analýza poskytuje najdôležitejšie zistenia a odpovedajú na otázku, čo vieme o rodinných domoch na Slovensku.

Stiahnuť dokumenty: