Téma tohtoročného zasadnutia: Budovy ako dôležitý nástroj rozvoja miest a obcí – súčasné trendy a výzvy do budúcnosti z pohľadu kľúčových aktérov: štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora.

Podujatie pripravili Únia miest Slovenska i ZZMO CITENERGO v spolupráci s Kanceláriou Dohovoru primátorov a starostov o klíme a energii v Bruseli a s podporou európskej asociácie Energy Cities. Záštitu nad podujatím prevzal Ladislav Miko, vedúci Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Odborným garantom je platforma Budovy pre budúcnosť.

XIII. stretnutie Národnej platformy Dohovoru primátorov sa sústredí na problematiku kvalitnej obnovy budov v nadväznosti na existujúce a pripravované strategické dokumenty a legislatívu, úzko súvisiacou s energetickou efektívnosťou, adaptačnými a mitigačnými opatreniami na zmenu klímy. Slovenské mestá a členovia Národnej platformy budú mať vynikajúcu možnosť prediskutovať smerovanie k úspešnej energetickej tranzícii, ako aj realizácii úspešných projektov kvalitnej obnovy budov – príklady zo Slovenska, Českej republiky a ďalších európskych miest – členov celoeurópskej asociácie Energy Cities a následne predložiť svoje odporúčania zástupcom príslušných ministerstiev – MŽP SR, MDV SR, MF SR a MH SR.

V rámci zasadnutia bude veľká pozornosť venovaná problematike „Financovanie obnovy verejných budov z pohľadu kľúčových aktérov: štátnej správy, samosprávy a podnikateľského sektora“.

Odznejú príspevky zamerané na praktické skúsenosti a výsledky financovania obnovy bytového fondu s dôrazom na úsporu energií a zvýšenie bezpečnosti budov, budú predstavené podporné nástroje na obnovu bytových panelových domov, ako aj udržateľný model financovania obnovy verejných budov na Slovensku. Veľká pozornosť sa bude venovať Koncepcii rozvoja garantovaných energetických služieb (GES) vo verejnej správe a podpore garantovaných energetických služieb aj v rámci pripravovanej novely Zákona o energetickej efektívností.

Na Slovensku je viac ako 10 tisíc verejných budov. Podľa Ministerstva hospodárstva: „Model GES má značný potenciál modernizovať a rekonštruovať budovy a technologické zariadenia bez potreby priamej kapitálovej investície na tento účel z verejných zdrojov, potenciál znížiť náklady verejnej správy na energie, prispieť k predĺženiu životnosti verejných budov a zlepšiť kvalitu životného prostredia“. Garantovaná energetická služba je celosvetovo používanou metódou pre zvyšovanie energetickej efektívnosti s garanciou dosiahnutia plánovaných výsledkov. Táto služba umožňuje využiť potenciál budúcich úspor energie každej budovy na financovanie potrebných investícií. V slovenskom priemysle by sa mohlo vďaka projektom iba s 20-percentnou priemernou úsporou ročne ušetriť dokonca 340 miliónov eur. Na Slovensku je v súčasnosti obnovených zhruba 25 % verejných budov.

Program poskytne priestor aj pre prezentáciu príkladov kvalitnej obnovy budov v mestách na Slovensku, v Českej republike a v ďalších európskych mestách – ktoré sú zapojené do celoeurópskej siete Energy Cities.