PROGRAM BUDOVY 2050

Správa o stave budov na Slovensku

19.06.2017

Program Budovy 2050 – Správa o stave budov na Slovensku – vznikol v diskusii a na základe podnetov od širokého spektra odborníkov a ľudí so skúsenosťami z praxe. Podnetom na jeho vznik je presvedčenie, že Slovensko môže a potrebuje pridať v podpore kvalitnej obnovy a výstavby budov a zároveň Slovensko kvalitné budovy potrebuje pre svoj dlhodobý rozvoj.

Pri príprave tohto dokumentu sme začali od konca. Zmapovali sme vývoj najdôležitejších externých faktorov výstavby, obnovy a užívania budov do roku 2050. Na základe predpokladaných budúcich podmienok sme definovali Víziu budov pre rok 2050, ktorú sme porovnali so súčasným stavom výstavby a obnovy budov, čo nám zasa umožnilo identifikovať bariéry toho, aby sa budovy stali základom prosperity Slovenska. Vymedzenie verejného záujmu v oblasti výstavby a obnovy budov definuje úlohy verejných politík. Výsledkom je Program Budovy 2050, teda zoznam najdôležitejších zmien verejných politík, potrebných pre transformáciu budov smerom k Vízii 2050. Navrhované zmeny sú pritom realizovateľné, a pre budúcnosť Slovenska nevyhnutné, do roku 2020.

Hoci sa Program Budovy 2050 zameriava najmä na zabezpečenie potrebných stavebnotechnických kvalít obnovovaných a nových budov, načrtáva aj potrebu zamerať sa masívnejšie na podporu nájomného bývania a bývania nízkopríjmových skupín. Chceme tiež zdôrazniť, že zvládnutie výziev, ktoré pred nami stoja, je možné iba radikálnym zvýšením kvality budov spolu s obnovou a rozvojom mestského, resp. zastavaného prostredia vo všeobecnosti.

Veríme, že tento dokument prispeje k pozdvihnutiu témy budov a bývania vo verejnej diskusii na úroveň, ktorá jej vzhľadom na spoločenský význam patrí, a pomôže zaradiť ju medzi priority slovenských vlád v nasledujúcich desaťročiach.

Stiahnuť dokumenty: