Obnova verejných budov s využitím kombinácie grantu a GES

13.11.2020

Riešením pomalej obnovy verejných budov by mohlo byť zapojenie súkromného kapitálu. Slovensko potrebuje strojnásobiť rýchlosť ich obnovy, ktorá je momentálne závislá na eurofondoch. Zapojenie súkromného kapitálu v podobe Garantovaných energetických služieb (GES) by pomohlo znížiť zaťaženie verejných financií a rýchlejšie naplniť ciele obnovy budov. To by prinieslo vyššiu zamestnanosť, úspory energií a znižovanie emisií skleníkových plynov. Platforma Budovy pre budúcnosť pripravila v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov energetických služieb návrh metodiky na kombináciu grantu a GES pri financovaní obnov verejných budov, ktorú je možné využiť pri príprave nastavenia podpory zo zdrojov EÚ po roku 2020.

Vhodným modelom je kombinácia návratných prostriedkov (cez GES) s nenávratnými finančnými príspevkami (NFP) v rámci jednej operácie (jedného verejného obstarávania). Pri takto nastavenom modeli sú všetky opatrenia, ktoré majú potenciál vygenerovať dostatočné množstvo úspor energie implementované na základe zmluvy o energetickej efektívnosti a zvyšná časť opatrení je implementovaná na základe samostatnej zmluvy o dielo. Realizácia celej zákazky je teda zakontrahovaná na základe dvoch zmlúv. Jedná sa však o jeden ucelený predmet zákazky. Za realizáciu oboch častí zodpovedá jeden dodávateľ (poskytovateľ GES), ktorý zaručuje celý objem úspor.

Stiahnuť dokumenty: