EURÓPSKA INICIATÍVA „VLNA OBNOVY“ – POTENCIÁL PRE SLOVENSKO

10.12.2020

Európska komisia (EK) identifikuje sektor budov ako jednu z kľúčových oblastí v úlohe transformácie Európskej únie na klimaticky neutrálnu. Rovnako tak si je vedomá, že na dosiahnutie klimatických cieľov je potrebné súčasné tempo a hĺbku obnovy existujúcich budov výrazne zvýšiť. Jedným z nosných prvkov Európskej zelenej dohody (European Green Deal), ktorej hlavným cieľom je dosiahnuť uhlíkovú neutralitu EÚ do roku 2050, je preto iniciatíva „Vlna obnovy“ (Renovation Wave). Jej cieľom je v nasledujúcich desiatich rokoch minimálne zdvojnásobiť tempo obnovy budov v EÚ a zabezpečiť, aby renovácie viedli k vyššej energetickej hospodárnosti a efektívnosti využívania zdrojov.

Komisia vo svojej strategickej komunikácii k iniciatíve „Vlna obnovy“, ktorú predstavila 14.10.2020, popísala návrh viac ako 20 legislatívnych a nelegislatívnych opatrení, ktoré by mali k tomuto cieľu prispieť. Tie by sa mali postupne zavádzať v rokoch 2020 až 2024. Okrem hlavného cieľa, ktorým je znižovanie emisií skleníkových plynov, strategický dokument reflektuje taktiež súčasnú situáciu hospodárskeho poklesu spôsobenú pandémiou. Komisia dáva do pozornosti, že „Vlna obnovy“ ponúka jedinečnú šancu ako urobiť z investícií do obnovy budov obojstranne výhodnú príležitosť pre klimatickú neutralitu a obnovu ekonomiky. Podľa komisie by sa do roku 2030 mohlo zrenovovať 35 miliónov budov a v stavebníctve by sa mohlo vytvoriť až 160 000 ďalších zelených pracovných miest.

Tento dokument ponúka súhrnný pohľad platformy Budovy pre budúcnosť (BPB) na navrhované opatrenia, a detailne hodnotí 19 najrelevantnejších opatrení pre Slovensko, ktoré majú podľa BPB potenciál zvýšiť tempo a úroveň obnovy budov na Slovensku.

Stiahnuť dokumenty:

Menu