EFEKTÍVNE DOČERPANIE EŠIF 2014-2020: OBNOVA VEREJNÝCH BUDOV

22.10.2020

Prostriedky v EŠIF určené na zvyšovanie energetickej hospodárnosti verejných budov patria k tým, ktoré sa implementujú úspešne a vyčlenené čiastky vo výzvach v tomto programovom období nedokázali pokryť výšku žiadaných prostriedkov. Záujem o príspevok na zvyšovanie energetickej hospodárnosti budov v Operačnom program Kvalita životného prostredia bol v posledných výzvach natoľko veľký, že žiadosti o príspevok samospráv presiahli alokáciu poslednej výzvy o 39 % (konkrétne o 60 824 609 €; EÚ zdroje) a žiadosti subjektov ústrednej správy a verejnoprávne ustanovizne presiahli alokáciu poslednej výzvy o 65 % (konkrétne o 39 421 851 €; EÚ zdroje). Pri zarátaní ďalšieho spolufinancovania (15 %) je teda realistické odhadovať investičnú potrebu pre samosprávy vo výške približne 71 miliónov eur a pre subjekty ústrednej správy približne vo výške približne 45 miliónov eur.

K dnešnému dňu sa v Operačnom programe Kvalita životného prostredia nachádza dostatok voľných zdrojov na pokrytie neuspokojeného dopytu po investíciách do obnovy verejných budov. Uvoľnené pravidlá EK umožňujú Vláde SR okamžite prijať rozhodnutie o presunutí zdrojov a spustení novej výzvy. Vláda musí konať okamžite, aby sa dodatočné projekty obnovy verejných budov stihli kontrahovať do konca roku 2020. Do ekonomiky v jednotlivých regiónoch (okrem Bratislavy) tak behom nasledujúcich 12 mesiacov môže pritiecť viac ako 100 miliónov eur, ktoré podporia živnostníkov a malé a stredné podniky z odvetvia stavebníctva, ktoré bude nastávajúcou ekonomickou krízou zasiahnuté viac ako iné odvetvia

Stiahnuť dokumenty: