EFEKTÍVNA PODPORA KVALITNEJ OBNOVY A VÝSTAVBY RODINNÝCH DOMOV

Ako vylepšiť dotačný nástroj pre rodinné domy (byvajteusporne.sk)?

31.08.2020

Od roku 2016 je na Slovensku zriadený dotačný nástroj na zateplenie rodinných domov (od mája 2019 aj pre nové rodinné domy v energetickej triede A0) v gescii MDV SR. Príspevok slúži ako motivačným prvkom, ktorý by mal prispieť k nárastu počtu kvalitne obnovených a postavených rodinných domov. Alokovaná výška vo výzvach a plánovaný počet podporených projektov však každým rokom klesá. V obnove rodinných domov je na Slovensku obrovský potenciál a daný dotačný nástroj dokáže výrazne pomôcť k verejnému záujmu. Takéto opatrenia predstavujú jedno z najefektívnejším nástrojov na oživenie lokálnej ekonomiky, dosiahnutie energetických a klimatických cieľov a súčasne dokážu znižovať ľuďom účty za energie a zvyšovať ich kvalitu bývania. Záujem o obnovu rodinného domu a spolufinancovanie prostredníctvom štátnej dotácie je pritom veľký. Podľa prieskumu z januára 2020 plánuje v najbližších 2 rokoch obnovovať 42 % vlastníkov rodinných domov a 26 % z nich by chcelo využiť štátnu dotáciu. Inšpiráciou na zefektívnenie pre nás môže byť úspešný český dotačný program „Nová zelená úsporám“, ktorý ročne podporuje približne 8000 projektov. Cieľom slovenského nástroja by malo byť (alikvotne k českému programu) podporovať 4000 projektov ročne. Pre jeho zefektívnenie je potrebné aby o možnosti podpory občania vedeli, aby sa im jej využitie pri obnove oplatilo a aby pre nich nebol celý proces zbytočne komplikovaný. Princíp podpory by mal byť založený na tom podporiť čo najvyšší počet kvalitne obnovených RD.

Stiahnuť dokumenty: