ANALÝZA MONITOROVANIA KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA NA SLOVENSKÝCH ŠKOLÁCH

06.09.2021

Priemerný človek trávi viac ako 90 % svojho času vo vnútorných, uzavretých priestoroch rôznych budov. Vonkajšiemu prostrediu sa dnes priemerný človek vystavuje minimálne. Deti trávia s výnimkou domova najviac času v školách. Kvalita vnútorného vzduchu v triede, kvalita akustiky, teplota v interiéri či dostatok svetla významne ovplyvňuje ich zdravie, dochádzku alebo výkon počas vyučovania. Viacero štúdií a meraní dokazuje, že nevhodné prostredie vedie k zhoršenej pozornosti žiakov, zvýšenej chorobnosti, k vzniku astmatických chorôb či oslabení imunitného systému.

Tento dokument analyzuje výsledky meraní kvality vnútorného prostredia v triedach a učebniach, ktoré boli realizované na 28 rôznych školských budovách v období rokov 2015 až 2021. V triedach boli monitorované viaceré fyzikálne a chemické faktory, ako sú teplota a vlhkosť vzduchu, intenzita osvetlenia, hladina akustického hluku, čas dozvuku, koncentrácia oxidu uhličitého, tuhých častíc (prach) a prchavých organických zlúčenín. Dokument popisuje výsledky merania a dopady podľa štyroch hlavných aspektov kvality vnútorného prostredia, ktorými sú kvalita vnútorného vzduchu, tepelná pohoda, akustický komfort a svetelný a vizuálny komfort.

Merania na slovenských školách, ktoré boli predmetom tejto analýzy dokazujú, že deti trávia veľkú časť dňa v nevyhovujúcom prostredí, ktoré má nezanedbateľný negatívny dopad na ich výkon a zdravie. Limitné hodnoty meraných objektívnych faktorov neboli splnené v značnej časti monitorovaných tried. Najzávažnejšími problémami sú vysoké koncentrácie oxidu uhličitého a zvýšená prašnosť spojená s nedostatočným vetraním, problém s hlukom a zlým akustickým komfortom v triedach a prehrievanie tried v teplom období.

Stiahnuť dokumenty: