Globálna finančná kríza v roku 2008 zasiahla stavebníctvo viac ako zvyšok hospodárstva. Zatiaľ čo hrubý domáci produkt a priemyselná produkcia sa vrátili k rastu už v roku 2010, stavebná produkcia každoročne padala až do roku 2014. Ak sa to nemá zopakovať aj v dôsledku ekonomickej krízy spôsobenej koronavírusom, bude stavebníctvo potrebovať účinné vládne opatrenia v balíčku na oživenie ekonomickej aktivity. 

Útlm stavebnej produkcie bude spôsobený znížením investorskej dôvery. Rozbehnuté projekty sa momentálne realizujú, ale nové sa tvoriť nebudú tak ľahko. Kto by staval, ak nemá istotu príjmu? Kto by poskytol úver, ak nemá istotu splátok? Kto by staval nové budovy, ak nemá istotu, že kancelárie prenajme?  

Hovoríme pritom zámerne o budovách, ktorých výstavba a obnova má takmer dvojtretinový podiel na tuzemskej stavebnej produkcii. Pritom sa im ani zďaleka nedostáva toľko politickej pozornosti, ako diaľniciam, ktoré tvoria časť zvyšnej tretiny stavebnej produkcie.

V oblasti budov ale je čo robiť. Tri štvrtiny verejných budov a približne polovica budov na bývanie sú v pôvodnom stave a dopyt po ich obnove je vysoký. V Operačnom programe Kvalita životného prostredia (OP KŽP) ostalo neuspokojených množstvo projektov na obnovu mestských, obecných a župných budov za približne 100 miliónov eur. Podľa prieskumu Focus sa v tomto roku chystalo realizovať aspoň nejaké renovačné opatrenia až 40 % vlastníkov rodinných domov.

Realokácia prostriedkov v OP KŽP a rozhýbanie existujúceho dotačného programu pre rodinné domy na Ministerstve dopravy a výstavby (napríklad jeho riadnou propagáciou) sú kroky, ktoré nestoja veľa peňazí ani času. Podporou rozbiehajúceho sa nástroja v Slovak Investment Holdingu, stavebného sporenia a úpravou podmienok v ŠFRB vie vláda rozhýbať prostriedky bánk. Okrem toho sa treba sústrediť na kvalitné nastavenie nových eurofondov (2021 – 2027). A najneskôr začiatkom roku 2021 začať implementovať (!) realistický (!!!) program na podporu rozvoja nájomného bývania.

Podpora kvalitnej obnovy budov, teda podpora smerovaná priamo stavebníkom – občanom, má potenciál nielen zmierniť pád stavebníctva, ale zároveň oživiť ekonomiku. Ide pritom o podporu domáceho dopytu. Obnovu budov totiž realizujú živnostníci a malé a stredné firmy, a to priamo u nás, keďže budovu na zatepľovanie do Číny nikto nevozí.

Graf – Vývoj HDP, stavebnej a priemyselnej produkcie po kríze v roku 2008 (Zdroj: ŠÚ SR)

Menu