Bratislava, 11.10.2018 – Dve tretiny budov na Slovensku je v pôvodnom alebo len čiastočne zrekonštruovanom stave. Až jedna pätina domácností nemá vyhovujúce podmienky na bývanie a tieto domácnosti uvádzajú aj zvýšený výskyt zdravotných problémov. Zhoršené zdravie a viac ako 3 tisíc predčasných úmrtí ročne má na svedomí vykurovanie domov drevom. Lídri v oblasti výstavby a obnovy budov argumentujú, že ovplyvniť kvalitu budov na Slovensku môžeme iba prijatím nových a lepších verejných politík.

Platforma Budovy pre budúcnosť, ktorá reprezentuje najdôležitejšie asociácie z oblasti výstavby a obnovy budov pripravila návrh 5 krokov na transformáciu verejných politík, ktoré by Slovensko v oblasti kvalitnej obnovy a výstavby budov posunuli výrazne vpred.

„Aj keď budovy sú prevažne súkromným vlastníctvom, ich významný vplyv na fungovanie celej spoločnosti je dôvodom, prečo je kvalita obnovy a výstavby budov verejným záujmom. Budovy sú strategickou infraštruktúrou krajiny, pretože poskytujú potrebný priestor pre bývanie, prácu, podnikanie, vzdelávanie, liečbu či oddych a ďalšie činnosti, ktoré sú základom fungovania spoločnosti a ekonomickej výkonnosti krajiny. Zaslúžia si preto rovnakú pozornosť vlády a odborníkov, ktorí tvoria verejné politiky ako výstavba diaľnic, energetických zdrojov, dôchodkový systém či vzdelávanie,“ hovorí Peter Robl, predseda správnej rady Budovy pre budúcnosť.

Väčšie právomoci pre samosprávy

Podľa Budov pre budúcnosť je v rámci piatich prioritných oblastí potrebné zlepšiť uplatňovanie existujúcich predpisov v praxi. Cieľom je zabezpečiť, aby sa mohli stavať iba budovy, ktoré skutočne spĺňajú legislatívne požiadavky. Budovy pre budúcnosť tiež volajú po posilnení postavenia samospráv, ktoré dnes nemajú potrebné kapacity, prostriedky ani kompetencie na to, aby ovplyvňovali kvalitu výstavby na svojom území. Pritom spravujú väčšinu verejných budov a na ich území sa nachádzajú rôzne iné budovy.

Treťou oblasťou je podpora inovácií a najlepších dostupných techník pri výstavbe a obnove budov s cieľom zaistiť pripravenosť budov na klimatické zmeny či dôsledky starnutia populácie. Nasmerovanie súkromných investícií prostredníctvom podpory zo strany verejných politík vnímajú Budovy pre budúcnosť ako nutné a vhodné najmä v oblasti obnovy verejných budov prostredníctvom garantovaných energetických služieb alebo v oblasti výstavby nájomného bývania. V neposlednom rade je potrebná cielená pomoc štátu nízkopríjmovým skupinám, ktoré sa nachádzajú v pasci nekvalitného bývania a nízkych príjmov, často v kombinácii so znečisteným ovzduším.

„Sme presvedčení, že Slovensko dokáže zaviesť a realizovať verejné politiky potrebné na to, aby obnova a výstavba budov urobili zásadný krok vpred. Našich 5 krokov ukazuje základné princípy transformácie verejných politík, ako je legislatíva či podporné programy. Cieľom je, aby budovy poskytovali kvalitatívne lepšie prostredie pri nízkych prevádzkových nákladoch a skutočne prispeli k prosperite a bezpečnosti Slovenska a produktivite obyvateľov,“ vyjadril sa Peter Robl.

Na Slovensku je 1,95 mil. bytových jednotiek v 1,05 mil. bytových a rodinných domov a viac ako 15 tis. verejných budov, ako sú školy, úrady, polikliniky či nemocnice. Dve tretiny týchto budov je v pôvodnom stave a potrebujú obnovu. Ide väčšinou o budovy postavené pred viac ako 40 rokmi. V budovách trávime viac ako 90% nášho života. Nevyhovujúce bývanie spôsobuje 1,5 až 2,9 násobne častejší výskyt zdravotných problémov a zvyšujú náklady na zdravotnú starostlivosť o 410 až 870 miliónov eur ročne.

Návrhy na zmenu verejných politík nájdete na bpb.sk

Kontakt pre médiá:
Tomáš Stupavský
+421 948 489 889
tomas.stupavsky@amic.sk

Peter Robl
+421 903 585 639
robl@bpb.sk