Nachádzame sa v druhej vlne pandémie a naše životy opäť viac sústreďujú na vnútorne prostredie budov. Kvôli kríze spojenej s pandémiou, Európska únia ponúka historicky najväčšie prostriedky na ekonomickú obnovu. Financovanie obnovy a modernizácie budov odporúča nielen Európska komisia, ale je to jedna z top tém aj pripravovaného plánu obnovy na Slovensku. O prioritách v tejto oblasti diskutovali zástupcovia Ministerstva dopravy a výstavby, Ministerstva hospodárstva a Úradu vlády na online podujatí platformy Budovy pre budúcnosť (BPB).

V budovách máme veľký historický dlh. Hĺbková obnova je menej ako 1 % ročne. Európska únia vzhľadom na ekonomickú krízu pripravila veľkú záplatu vo forme prostriedkov na obnovu ekonomiky a mobilizuje rôzne druhy financií. Okrem klasických eurofondov je možnosť čerpať prostriedky aj z tzv. plánu obnovy, kombinovať rôzne zdroje financovania či zjednodušiť podmienky pre súkromné financovanie. Máme tak aj na Slovensku historickú príležitosť na modernizáciu a obnovu budov. Nedávna európska stratégia s názvom Vlna obnovy chce zdvojnásobiť mieru obnovy budov, čo má do roku 2030 priniesť 35 miliónov obnovených budov, zásadné zníženie emisií skleníkových plynov a tiež 160 tisíc nových pracovných miest v zelenej ekonomike. Pridanou hodnotu by malo byť zosúladenie s udržateľnosťou a riešenie energetickej chudoby.

Podpora komplexných a integrovaných opatrení
„Budovy sú prierezová téma a jednou z ciest, ako sa pohnúť z miesta a začať budovy obnovovať viac a lepšie je vyriešiť rozdrobenosť prístupu k obnove budov. Vítame, že rezorty si začínajú viac uvedomovať potrebu koordinácie a snahu o integráciu prístupu. Ak by sa podarilo integrovať podporné schémy, podporili by sme komplexný prístup k obnove a tiež zjednodušili žiadateľom proces žiadostí“, uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka BPB.

Štátna tajomníčka, Katarína Bruncková na podujatí informovala, že k tejto téme už iniciovala stretnutie na úrovni štátnych tajomníkov z rezortov hospodárstva a životného prostredia. Ministerstvo dopravy a výstavby vedie diskusie s úradom vlády k tvorbe plánu obnovy a z pohľadu renovácie budov chce presadiť tri kľúčové oblasti: 1) obnovu rodinných domov s cieľom hĺbkovej obnovy, kde vieme dosiahnuť úspory viac ako 60 % s cieľom obnoviť 30 000 rodinných domov 300 miliónov eur, 2) obnovu historických a pamiatkovo chránených budovy s cieľom obnoviť 100 objektov, kde investičná potreba je 120 miliónov eur a 3) riešiť zanedbané územia, tzv. brownfieldy, kde chce Ministerstvo zrenovovať asi 50 lokalít za 250 miliónov eur.

Pri obnove verejných budov by riešením na dofinancovanie investičnej potreby mohlo pomôcť financovanie formou garantovaných energetických služieb. Ideálnym príkladom pre financovanie takejto obnovy by mohli byť napr. domovy dôchodcov, kde je prevádzka na rozdiel od budov škôl nepretržitá a nákladovosť na prevádzku budov by pri významnej obnove vedeli znížiť náklady na energie.

Zelené prvky a udržateľnosť
Obnova bude nielen zelená, ale aj digitálna. Oblasť energetiky a energetickej efektívnosti je prierezová a pri budovách ponúka príležitosť na modernizáciu a väčšie využitie obnoviteľných zdrojov energie alebo iných zelených prvkov v projektoch obnovy. Európsky Bauhasu tiež ponúka príležitosť na prepájanie a zdieľanie príkladov dobrej praxe a ukážkových pilotných projektov. „Ak európski lídri sprísnia klimatické ciele, vlna obnovy ponúka priamo odpoveď na to, ako vie sektor budov pomôcť pri ich
plnení“, doplnila Nikodemová.

„Základom dekarbonizácie stavebníctva je prechod z využívania fosílnych palív na obnoviteľné zdroje energie, stimulácia dopytu po stavebných materiáloch a výrobkoch s nízkou uhlíkovou stopou. Súčasné trendy a nové technológie ponúkajú riešenia, ktoré umožňujú dosiahnuť pri obnove budov významne vyššiu úsporu energie, ako tomu bolo doposiaľ pri zatepľovaní, a to všetko pri dodržaní architektonickej kvality a kultúry jestvujúcej výstavby”, vysvetľuje Ľubica Šimkovicová z iEPD – Inštitútu pre pasívne domy. Príklady sa dajú nájsť nielen v zahraničí, ale už aj na Slovensku.


Viac z Tlačové správy: