Slovensko je prvá krajina v rámci Európskej únie, ktorá má pripravenú legislatívu podľa nových pravidiel Eurostat-u, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových projektov garantovanej energetickej služby (GES) bez dopadu na verejný dlh a tým optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov. Stáva sa tak príkladom pre okolité krajiny.

Štartuje tretí ročník súťaže EFEKTIA, ktorá ocení najlepšie projekty zvyšovania energetickej efektívnosti, projekty sa môžu prihlasovať do 20.10.2019

Maximálne využitie potenciálu energetických úspor a rekonštrukcia verejných budov je vďaka novej legislatíve ich financovania realitou. Slovensko sa vďaka tomu radí k prvým európskym krajinám, ktoré pretavili reguláciu Eurostat-u do zákona. Realizované projekty obnovy budov vďaka garantovanej energetickej službe sa tak môžu stať vzorom aj pre ostatné krajiny. Zrealizované úspešné projekty sa môžu prihlásiť do súťaže EFEKTIA už dnes.

Obnova budov s dôrazom na dosahovanie energetických úspor je aktuálnou témou nielen na Slovensku. Situácia v okolitých krajinách je však rôzna. „Niektoré štáty nové možnosti vyplývajúce z novej regulácie neplánujú využiť, iné ešte nevedia ako. Približne päť krajín na tomto pracuje a niektoré z nich by už mali byť v štádiu prípravy vzorovej zmluvy. Aj napriek tomu sme však ako krajina minimálne rok pred ostatnými,“ upresňuje situáciu Marcel Lauko, predseda Asociácie poskytovateľov energetických služieb, APES-SK.

Od usmernenia k legislatíve

Za týmto úspechom stojí dlhoročná intenzívna spolupráca medzi ministerstvami a aktívna angažovanosť APES-SK (Asociácia poskytovateľov energetických služieb) a ďalších slovenských organizácií. Radikálnemu zlomu predchádzalo zverejnenie štatistického usmernenia Eurostat k vykazovaniu GES projektov v národných účtoch v septembri 2017, ktoré umožnilo realizáciu modernizácie budov a zariadení verejného sektora bez jeho zadlžovania. Nasledovalo vypracovanie a uverejnenie Príručky pre štatistické vykazovanie GES projektov v máji 2018. Na základe rozhodnutia vlády z júla 2018 sa začalo s prípravou legislatívnych zmien umožňujúcich verejným subjektom vstupovať do projektov GES, vzorovej zmluvy a metodického usmernenia. Legislatívne zmeny boli v NR SR prijaté koncom roka 2018 a v zákone uverejnené v januári 2019.

„Som presvedčený, že na Slovensku je veľký potenciál v oblasti realizácie energeticky efektívnych projektov vo verejnom aj súkromnom sektore. Výsledkom spoločného úsilia je kompletná legislatíva, vďaka čomu je možné začať s prípravou nových GES projektov a postupne na základe získaných skúseností optimalizovať financovanie rekonštrukcií verejných budov s maximálnym využitím potenciálu energetických úspor,“  dodáva Marcel Lauko.

EFEKTIA oceňuje aj vzdeláva

APES-SK má dlhodobú ambíciu zvyšovať povedomie o možnostiach a samotných projektoch obnovy budov a zariadení za účelom zlepšenia energetickej efektívnosti v súkromnom či verejnom sektore. Aj z tohto dôvodu asociácia vyhlásila už tretí ročník súťaže o najlepšie energeticky efektívne projekty na Slovensku. „Realizované a ocenené projekty predstavujú pozitívne a nasledovaniahodné príklady pre mnohých ďalších. Tie najlepšie projekty získajú certifikát, aby ich okolie ako aj široká verejnosť vedeli, že svoju činnosť vykonávajú zodpovedne, znižujú náklady na energie a prispievajú tým ku skvalitňovaniu životného prostredia. EFEKTIA pre nás znamená aj dôležitú spätnú väzbu, vďaka ktorej vieme jasne ukázať, že projekty financované prostredníctvom GES majú na Slovensku svoje miesto a význam“, uzatvára  Marcel Lauko.

O ocenenie EFEKTIA 2019 sa môžu uchádzať podnikateľské subjekty, štátne a verejné inštitúcie, obce a mestá so sídlom na území Slovenskej republiky, ktoré v období od januára 2017 do septembra 2019, zrealizovali projekt zameraný na energetickú efektívnosť a neboli prihlásené do súťaže v predchádzajúcich ročníkoch. Všetky informácie sú dostupné na stránke www.efektia.sk