Slovensko v rebríčku hodnotenia draftov Národných energetických a klimatických plánov členských krajín EÚ skončilo na predposlednom 27. mieste.

Slovensko má v rámci Európskej únie na konte ďalšie nelichotivé umiestnenie. Pri hĺbkovom hodnotení draftov Národných energetických a klimatických plánov (NECP), ktorý za Slovensko predložilo Európskej komisii na prelome rokov 2018 a 2019 Ministerstvo hospodárstva, sme skončili na 27. mieste. Horší dokument odovzdalo už len Slovinsko. Analýzu klimatických plánov jednotlivých krajín, ktoré by mali smerovať k nulovým emisiám, vypracoval tím expertov z renomovaných organizácií Ecologic Institute a Climact na podnet Európskej nadácie pre klímu (European Climate Foundation – ECF) v spolupráci s desiatkami odborníkov a konzultantov z celej Európy.

Zlé správy pre Európu

Európa sa spolu s väčšinou krajín sveta podpisom Parížskej dohody v roku 2016 zaviazala k tomu, že od roku 2050 nebude do atmosféry pridávať ďalšie emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú ku klimatickej zmene, extrémnemu počasiu či stúpajúcej hladine morí. Hodnotenie NECP štátov dvadsaťosmičky však ukazuje, že EÚ nie je k dosiahnutiu nulových emisií ani len na polceste.

V celkovom hodnotení mohli jednotlivé krajiny získať maximálne skóre 100 bodov. Hodnotila sa najmä úroveň ambícií v dosiahnutí bezuhlíkovej ekonomiky, plány na konkrétne politické opatrenia a tiež kvalita a úplnosť  navrhovaných procesov. Na čele rebríčka je len s 52,4 bodu Španielsko, nasleduje Francúzsko s takmer 47 bodmi. Ku krajinám s lepším klimatickým plánom patrí aj Grécko (44,2) a Švédsko (42,8). Priemerné európske skóre bolo 29 percent, pričom Slovensko získalo spolu s Nemeckom len 12,5 bodu. Dôležitý dokument v ceste za čistejším životným prostredím viac „odfláklo“ už len Slovinsko s 3,2 bodu.

Priestor na nápravu je do konca roka

V rámci publikovaných hodnotení odborníci poukazujú aj na dobré príklady a výborne zvládnuté pasáže národných energetických a klimatických plánov, z ktorých by ostatné krajiny mohli čerpať inšpiráciu. „Záverom je, že treba urobiť ešte veľa práce. Toto hodnotenie je pre členské štáty EÚ jasným signálom, aby vylepšili svoje plány do konca roka, kedy majú predložiť finálne návrhy. Je to tiež signál pre Európsku komisiu, aby do júna poskytla jasné a zrozumiteľné odporúčania v súlade s balíkom EÚ 2030, ktorý má viesť k nulovým emisiám v roku 2050,“ uvádzajú autori štúdie.

Na Slovensku sú odborníci, ktorí môžu zlé skóre vylepšiť

Draft Národného integrovaného energetického a klimatického plánu SR (NECP SR) z dielne Ministerstva hospodárstva má teda ešte šancu na výrazné zlepšenie. Európski experti mu vyčítali najmä veľmi neambiciózne ciele do roku 2030 a celkom absentujúce dlhodobé ciele do roku 2050. Slovensko získalo dokonca mínusové body za fakt, že Ministerstvo k tvorbe dokumentu neprizvalo širšiu verejnosť, odborné organizácie ani tretí sektor. Odborná platforma Slovenská klimatická iniciatíva (SKI), ktorá si dáva za cieľ klimaticky udržateľnú spoločnosť, už vypracovala k NECP SR štúdiu s návrhmi zlepšení a odporúčaniami. „V štúdii sa venujeme cielenému znižovaniu emisií skleníkových plynov zavádzaním konkrétnych opatrení, investovaním do energeticky efektívnejších budov a výroby energie z obnoviteľných zdrojov, útlmu využívania fosílnych palív a systému podpory znevýhodnených skupín obyvateľstva na zaistenie bezpečného, spravodlivého a udržateľného prístupu k základným energiám,“ uviedol zakladajúci člen SKI a predseda Správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť Peter Robl. „Chceme dosiahnuť, aby boli naše vstupy do predmetného draftu zapracované a aby bol podľa nich upravený,“ dodal.

Graf znázorňujúci bodové ohodnotenie Národných energetických a klimatických plánov členských krajín EÚ. Zdroj: European Climate Foundation
Graf znázorňujúci hodnotenie Národného integrovaného energetického a klimatického plánu SR. Zdroj: European Climate Foundation

Slovenská klimatická iniciatíva
Našou víziou je dosiahnuť, aby politickí lídri na Slovensku začali systematicky pracovať na udržateľnej energetike, teda aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), útlm využívania fosílnych palív a energetickú chudobu, prijali za svoje priority. Zároveň aby na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity, čím by sme naštartovali transformáciu k nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej ekonomike s hlavným cieľom udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.