Od 30. januára 2019 do 19. februára 2019 uskutočnila Slovenská klimatická iniciatíva prieskum verejnej medzi prezidentskými kandidátmi. V rámci 9-tich otázok zisťovala SKI postoj ku témam z oblasti zmeny klímy. Všetky odpovede kandidátov nájdete v priloženom dokumente.

Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) zorganizovala prieskum medzi prezidentskýmikandidátmi, s cieľom zistiť názory kandidátov na zmenu klímy, energetickú efektívnosť,využívanie obnoviteľných zdrojov energie, útlm využívania fosílnych palív, či problémenergetickej chudoby.

Všetkým kandidátom na prezidenta poslala SKI 9 otázok, na ktoré mohli odpovedať označenímjednej z možností: Absolútne nesúhlasím, Skôr nesúhlasím, Nemám na to vyhranený názor,Skôr súhlasím, Úplne súhlasím, pričom ku každej odpovedi mohli pridať zdôvodnenie.Prieskum bol realizovaný v termíne od 30.1. do 19.2.2019 tak, aby mali všetci kandidátidostatok času na prípravu odpovedí.

Všeobecná zhoda
Medzi kandidátmi panovala všeobecná zhoda vo vnímaní problematiky zmeny klímy,znižovania emisií skleníkových plynov, zvyšovania energetickej efektívnosti budov, podporyvýroby energie z obnoviteľných zdrojov, ale aj vo vnímaní pozície štátu pri riešení energetickejchudoby.

„Zvyšovanie energetickej efektívnosti, vrátane energetickej efektívnosti budov je príležitosť kznižovaniu energetickej chudoby, predovšetkým v najmenej rozvinutých regiónoch avytváranie nových pracovných miest,“ tvrdí Zuzana Čaputová, ktorá považuje práveenergetickú chudobu za vážny problém. Podľa jej slov sú, popri doprave, jedným z hlavnýchznečisťovateľov ovzdušia malé kúreniská.

Pozitívny postoj k problematike vyjadril aj Eduard Chmelár, ktorý vo svojich odpovediachponúkol viacero konkrétnych návrhov. Podľa Chmelára by si Slovensko malo dokonca„stanoviť ambiciózny a výhľadovo konkrétny plán, ako sa stať prvým stredoeurópskym štátom,alebo aspoň štátom V4, stopercentne využívajúcim OZE.“

Bohumila Tuchmannová je presvedčená, že „treba hlavne komunikovať a vytvoriť pozitívnuatmosféru naprieč spoločnosťou, aby si všetci uvedomili, že len dôsledným dodržiavanímvšetkých ekologických zásad, budeme vedieť odovzdať planétu aj ďalším generáciám vrovnovážnej kondícii.“

Nesúhlasné stanovisko vyjadril len Milan Krajniak a to pri otázkach aktívneho zapájania vládydo útlmu využívania fosílnych palív, solárnej a veternej energie ako budúcnosti energetiky a priotázke vytvorenia systému podpory zabezpečujúceho bezpečný, spravodlivý a udržateľnýprístup k základným energiám pre znevýhodnené skupiny obyvateľstva. Vo všetkých trochprípadoch označil Milan Krajniak možnosť „skôr nesúhlasím“, bez dodatočného vysvetlenia.

Silný nezáujem väčšiny kandidátov
Z 15 oslovených kandidátov odpovedali do termínu uzávierky len štyria – Eduard Chmelár,József Menyhárt (ktorý sa medzičasom kandidatúry vzdal), Bohumila Tauchmannová, MilanKrajniak. Štyroch kandidátov s najvyššími preferenciami (ku 19.2.2019) následne SKIopätovne kontaktovala s prosbou vyplnenia dotazníka súkromnou správou na sociálnej sietia následne aj ďalším emailom. Z najhorúcejších kandidátov dodatočne zareagovala lenZuzana Čaputová. Maroš Ševčovič, Štefan Harabin a, v čase prieskumu stále kandidát, RobertMistrík o tému riešenia klimatickej zmeny, aj napriek dostatku času na odpoveď, záujemneprejavili.

O Slovenskej klimatickej iniciatíve
Slovenská klimatická iniciatíva (SKI) je platforma zastupujúca desiatky právnických osôb, odborných aj občianskych združení a jednotlivcov zo súkromného, verejného i neziskového sektora. Zakladajúcimi členmi sú organizácie Budovy pre budúcnosť, Priatelia Zeme – CEPA, Slovenská asociácia fotovoltického priemyslu a OZE (SAPI) a Prognostický ústav SAV. Víziou SKI je presvedčiť politických lídrov na Slovensku, aby začali systematicky pracovať na udržateľnej ekonomike a aby energetickú efektívnosť (EE), obnoviteľné zdroje energie (OZE), znižovanie využívania fosílnych palív a riešenie energetickej chudoby prijali za svoje priority a na tieto oblasti alokovali potrebné rozpočty a odborné kapacity. Tým sa naštartuje transformáciak nízkoemisnej, nízkouhlíkovej, decentralizovanej, občanmi a komunitami kontrolovanej, ekonomike, ktorej hlavným cieľom bude udržať zdravé životné prostredie pre ďalšie generácie.

klimatickainiciativa.sk