Kontrola kvality projektovej dokumentácie na stavebné povolenie a energetická certifikácia ako základný predpoklad pre naštartovanie zmeny v navrhovaní budov.

Inštitút pre pasívne domy v spolupráci s Budovami pre budúcnosť  Vás pozývajú na odborný seminár na tému:

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA A NAŠTARTOVANIE ZMIEN V NAVRHOVANÍ BUDOV

Termín:  15. októbra 2018, 13:00 – 15:30
Miesto: hotel Lindner, Metodova 4, Bratislava

Seminár priblíži vplyv stavebného konania, energetickej certifikácie a ich kontroly na výslednú kvalitu nových, či obnovených budov.

PROGRAM:

12:30    Registrácia
13:00 Výzvy a problémy energetickej certifikácie v stavebnom konaní na Slovensku:
Prierez systémom od jeho zavedenia v praxi, Richard Paksi
13:20 Postup energetickej certifikácie budov a správne zaradenie budovy do energetickej triedy
Ing. Jana Bendžalová, PhD.
13:50 Energetická certifikácia v praxi-príklady kvalitných budov z Rakúska, doc.Ing.arch. Henrich Pifko, PhD.
14:10 Energetická certifikácia budov v Českej republike, Ing. Marcela Juračková
14:30 Moderovaná panelová diskusia, ktorá má vytvoriť priestor pre hľadanie riešení v nastolených oblastiach.
  Diskusiu uzavrie návrh opatrení vhodných pre prax a legislatívne prostredie.
15:30 Občerstvenie

Účasť na seminári je bez poplatku. Počet miest je limitovaný.
Organizátor si vyhradzuje právo zmeniť program.


REGISTRÁCIA NA SEMINÁR  >> TU


REČNÍCI:

Richard Paksi
Výzvy a probl
émy energetickej certifikácie v stavebnom konaní na Slovensku: Prierez systémom od jeho zavedenia v praxi
Od roku 2008 je na Slovensku zavedený systém energetickej certifikácie, ktorý známkuje budovy podľa toho akú majú potrebu energie a teda ako sú veľmi energeticky hospodárne.  Napomáha existujúci systém energetickej certifikácie tomu, že budovy aj v skutočnosti dosahujú minimálne požiadavky? Prezentácia ponúka analýzu vydaných energetických certifikátov a systém ich kontroly a ich opodstatnenosť pre samotného vlastníka budovy.

Ing. Jana Bendžalová PhD.
Príčiny nesprávneho zaradenia budovy do energetickej triedy
Príspevok sa zaoberá možnými príčinami nesprávneho zaradenia budovy do energetickej triedy. Identifikuje potenciálne chyby odborne spôsobilých osôb, ktoré môžu mať za následok rôzne výsledky a zaradenie tej istej budovy do rôznych energetických tried  pri výpočte EHB a pri stanovení minimálnych požiadaviek a hraníc energetických tried. Pomenúva tiež možné príčiny rozdielov, ktoré môžu byť objektívne, náhodné alebo systematické chyby a úmyselné konanie.

Ing. Marcela Juračková
Energetická certifikácia budov v Českej republike
Prednáška priblíži systém energetickej certifikácie budov v Českej republike s dôrazom na povinnosti stavebníka a certifikátora a ich kontrolu. Dotkne sa aj témy stanovenia požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov.

doc.Ing.arch. Henrich Pifko, PhD.
Energetická certifikácia v praxi – príklady kvalitných budov z Rakúska
Prezentácia predstaví nie len príklady kvalitnej obnovy verejných budov v susednom Rakúsku, ktoré sa tak dostali do pasívneho štandardu, ale takisto nahliadne do systému energetickej certifikácie a jeho významného vplyvu na celkovú výstavbu a obnovu spolu s porovnaním energetickej certifikácie na Slovensku.

Kontakt:
Kateřina Chajdiaková, Mgr., chajdiakova@iepd.sk
Ľubica Šimkovicová, Ing., simkovicova@iepd.sk

Tento projektový zámer je realizovaný s finančnou podporou Zeleného vzdelávacieho fondu a Medzinárodného Vyšehradského fondu.