Platforma Budovy pre budúcnosť vyzýva ministra Hirmana na dialóg a spoluprácu pri hľadaní riešení energetickej krízy 

„Európsky plán REPowerEU pre sektor budov znamená zásadné zrýchlenie opatrení v oblasti energetiky. Pre oblasť energetickej efektívnosti napríklad navyšuje cieľ z 9 na 13 percent do roku 2030. Preto ak chceme plniť ciele, ku ktorým nás vyzýva Európska komisia, musíme na Slovensku zmobilizovať všetky kapacity. Sme pripravení byť ministerstvu v tejto oblasti plne nápomocní,“ konštatovala riaditeľka platformy Katarína Nikodemová.

Platforma tiež ministra upozornila na Výzvu zástupcov stavebného sektora „Slovensko potrebuje konkrétne plány pre znižovanie závislosti na ruskom plyne, zvyšovanie energetickej efektívnosti a rozvoj obnoviteľných zdrojov energie“, ktorú v apríli tohto roku adresovalo 22 subjektov stavebného sektora premiérovi a členom vlády. Výzva obsahovala návrh konkrétnych opatrení, ktoré experti považujú za kľúčové v oblasti znižovania našej závislosti na ruskom plyne.

Najväčší podiel, až 57 % v roku 2020, na spotrebe zemného plynu na Slovensku majú práve budovy. Zároveň je to sektor, kde sme v rokoch 2005 – 2020 preukázateľne najrýchlejšie znižovali jeho spotrebu. Z dostupných údajov, vrátane dát zo Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2021, vyplýva, že prevažná časť budov na Slovensku je buď v pôvodnom stave alebo v stave iba čiastočnej obnovy. Potenciál ďalších úspor je preto významný. Obnova a energetická efektívnosť budov, vrátane využitia obnoviteľných zdrojov energie, by preto mala byť súčasťou každého riešenia na trvalé zníženie cien energií,“ doplnil Peter Robl, predseda Správnej rady platformy Budovy pre budúcnosť.

Platforma Budovy pre budúcnosť očakáva od nového ministra hospodárstva a Vlády SR, že prijme opatrenia nad rámec programov v Pláne obnovy a odolnosti, ktoré boli navrhnuté v časoch pred nárastom cien energií a vypuknutí vojny na Ukrajine a ktoré povedú k významnému zrýchleniu a skvalitneniu obnovy budov na Slovensku.