Platforma Budovy pre budúcnosť víta záväzky v programovom vyhlásení vlády (PVV), ktoré sa týkajú zvyšovania energetickej efektívnosti budov a rozsiahlej výstavby nájomných bytov. Vláda Igora Matoviča ponúka v oblasti budov ďaleko viac než sľubovali predchádzajúce vlády. BPB verí, že navrhované riešenia neostanú len na papieri a začnú sa pripravovať a pretavovať do reality. Obnova budov a výstavba nájomných budov by totiž mohli byť nevyhnutnou súčasťou zelenej ekonomickej obnovy Slovenska.

Po výzve mimovládnych organizácii, vrátane platformy BPB, aby Slovensko podporilo udržateľnú ekonomickú obnovu Európy v súlade s Európskou zelenou dohodou, vyjadril premiér Matovič podporu obnove budov. „Zdá sa, že nová vláda si skutočne uvedomuje význam sektora budov aj v kontexte riešenia problému klímy. Zaviazala sa, že chce aj naďalej podporovať európske politiky smerujúce k ochrane klímy, najmä výstavbou energeticky efektívneho a dekarbonizovaného fondu budov. Programovému vyhláseniu by však prospelo viac konkrétnych záväzkov a cieľov,“ zhodnotila Katarína Nikodemová za BPB. Vláda sa podľa vyjadrení v PVV chce zamerať na uľahčenie nákladovo efektívnej transformácie existujúcich budov ich hĺbkovou obnovou na budovy s takmer nulovou potrebou energie a urýchlenú obnovu verejných budov.

Obnova budov

„Najviac prostriedkov do obnovy verejných budov smeruje z Európskych fondov. Preto by sa mala vláda zamerať na efektívnejšie nastavenie a rozdelenie fondov v nasledujúcom programovom období, ktoré začne už budúci rok. Vláda by mohla lepšie zvážiť aj to, či naozaj všetky nedočerpané prostriedky v tomto roku použije iba na záchranu niektorých podnikov alebo aj investične v regiónoch,“ doplnil analytik BPB Richard Paksi. Pozornosť chce venovať revitalizácii zastaraných rodinných a bytových domov a tvorbe štátneho nájomného bývania.

Vláda taktiež navrhuje vytvoriť podmienky pre zvýšenie analytickej, kontrolnej a dozornej činnosti štátu vo výstavbe. „K zvýšeniu kvality výstavby a obnovy budov by určite dopomohla lepšia kontrola energetickej certifikácie, na ktorej nedostatky dlhodobo upozorňujeme,“ dopĺňa Paksi. Prioritou vlády je tiež pripraviť nový stavebný zákon zodpovedajúci potrebám 21. storočia so zreteľom na zjednodušenie a urýchlenie výstavby.

Masívna výstavba nájomných bytov

Nový centralizovaný stavebný úrad, nižšie zdanenie nájomného bývania či zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov. Sľuby o nájomných bytoch neostali len v kampani. Vláda deklaruje masívnu výstavbu kvalitných štátnych nájomných bytov.

Za účelom dosiahnutia tohto cieľa chce vláda pripraviť a vyhodnotiť všetky dostupné možnosti financovania mimo rozpočtu verejnej správy prostredníctvom Štátneho fondu rozvoja bývania alebo iného subjektu (vrátane modelu rakúskeho ASFINAGU) a inšpirovať sa investičnými a prevádzkovými modelmi bežnými v krajinách západnej Európy. „Príkladom by pre vládu mohol byť úspešný model neziskovej organizácie na výstavbu a správu nájomných bytov v Tirolsku, ktorá zároveň stavia nájomné byty výlučne v energeticky pasívnom štandarde. Sme toho názoru, že pokiaľ chce vláda investovať veľké množstvo peňazí daňových poplatníkov, mala by vyžadovať vyšší energetický štandard a vyššiu kvalitu týchto budov,“ komentuje Nikodemová. Táto požiadavka by však mala byť samozrejmosťou, nakoľko vláda deklaruje zavedenie povinného zeleného obstarávania v štátnej a verejnej správe, vrátane organizácií a podnikov, so zohľadnením dlhodobej ekonomickej návratnosti, ale aj environmentálnych a sociálnych vplyvov.

Vláda chce vytvoriť podmienky pre zapojenie súkromného sektora do výstavby nájomných bytov a presadzovať umožnenie správcovským spoločnostiam investovať aj do fondov, ktoré investujú do výstavby nájomných bytov. Rozvoj nájomného bývania chce podporiť taktiež zrovnoprávnením postavenia prenajímateľa a nájomcu. „Sme radi, že sa nová vláda rozhodla razantnejšie riešiť problémy, ktoré by mohli podporiť kvalitnú a udržateľnú výstavbu a obnovu budov na Slovensku. Zároveň sú to oblasti, cez ktoré vieme pomôcť naštartovať ekonomiku po kríze. Programové vyhlásenie vlády reflektuje mnoho výziev, na ktoré naša organizácia dlhodobo upozorňuje a dáva tým nádej, že sa prepracujeme k ich systémovým riešeniam. Dúfajme, že nezostane iba pri deklaráciách na papieri,“ uzatvára Nikodemová.