Platforma Budovy pre budúcnosť (BPB) zorganizovala odborný webinár na tému dostupnosti nájomného bývania. Nájomné bývanie sa objavilo medzi prioritami vlády v programovom vyhlásení (PVV). Má politickú podporu a máme teda príležitosť túto problematiku počas tohto volebného obdobia riešiť. Aké kroky vláda doteraz v riešení v tejto témy pripravila a aké sú ďalšie plány? Diskutovať prišlo asi 30 odborníkov a zástupcovia rezortov dopravy a výstavby a hospodárstva.

Na Slovensku tvorí nájomné bývanie iba 6 % bytového fondu, čo je hlboko pod priemerom iných európskych krajín. „Potreba výstavby nájomných bytov je reálna, nejde o žiadnu o populistickú bublinu. Je to veľký vládny záväzok a príležitosť“, uviedla Katarína Nikodemová za platformu BPB. Riešenie však nebude jednoduché. Ide o problematiku, ktorá je prierezová a spadá do kompetencií viacerých ministerstiev. Navyše od júla prevezme časť agendy novo vzniknutý Úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie, ktorý vedie Štefan Holý. Stavebný zákon aj štátne nájomné bývanie budú gestorované práve úradom podpredsedu vlády, pričom ministerstvo dopravy a výstavby bude poskytovať všetky svoje kapacity, aby sa vytvoril zmysluplný koncept a rozpracovali idei PVV.

Bývanie na Slovensku stále vnímame skôr ako individuálnu komoditu a nie ako verejný záujem. Kultúra vlastníctva bytov je tu veľmi silná. „Naštartovanie výstavby nájomných bytov by mohlo pomôcť zlepšiť konkurencieschopnosť miest. To, na čom dnes stojí konkurencieschopnosť akéhokoľvek subjektu, projektu, entity je ľudský kapitál, talenty. V tomto zmysle je pre mestá, obce, ktoré chcú do budúcnosti prosperovať, nevyhnutné priťahovať, alebo udržať si ľudí s potenciálom a to nevyhnutne znamená, poskytnúť im lepšie podmienky na život. Dostupné nájomné bývanie je teda z pohľadu samospráv investíciou do perspektívy svojho rozvoja“, uviedol Robert Žanony z nadácie Fridricha Eberta.

Ministerstvo dopravy a výstavby chce pre rozhýbanie výstavby nájomných bytov zefektívniť fungovanie existujúcich nástrojov a zamerať sa na odstraňovanie nedokonalostí alebo prekážok fungovania systému a predovšetkým rozvinúť efektívny a funkčný model výstavby ekonomicky dostupného štátneho nájomného bývania. Plánuje tiež štatistické zisťovanie a prieskum verejnej mienky, od ktorého si sľubuje zmapovanie trhu a identifikovanie miest, kde sú nájomné byty najviac potrebné. Takisto chce prispieť do verejnej diskusie, aby nájomné byty neboli v spoločnosti vnímané negatívne. „Chceme vytvoriť dostupné bývanie pre všetky skupiny obyvateľstva, pre ktoré je vlastnícke bývanie, alebo komerčný nájom neprimeranou záťažou. Ak by sme sa chceli dotiahnuť na priemer EÚ v celkovom počte bytov na 1000 obyvateľov, potrebovali by sme až 600-tisíc bytov. Toto však nie je reálne, ani potrebné. Po prepočte na počet domácností sme dospeli k tomu, že na Slovensku potrebujeme dobudovať asi 220-tisíc bytov, časť z nich v režime nájomného bývania“, uviedla Ladislava Cengelová, generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja MDaV SR.

Riešenie problematiky nájomného bývania nie je záležitosť iba jedného rezortu. Ide o prierezovú tému, ktorá si vyžaduje koordináciu viacerých rezortov. Deje sa to v pracovnej skupine, ktorú koordinuje vznikajúci Úrad podpredsedu vlády pre legislatívu a strategické plánovanie. Jej členom je aj zástupca Ministerstva hospodárstva, Miloslav Durec, ktorý dohliada na energetickú efektívnosť budúcej výstavby a priaznivé podmienky pre podnikateľské prostredie. Okrem novej výstavby má štát v pláne aj opatrenia na obnovu už existujúcich bytových domov.