Riešením pomalej obnovy verejných budov by mohlo byť zapojenie súkromného kapitálu. Slovensko potrebuje strojnásobiť rýchlosť ich obnovy, ktorá je momentálne závislá na eurofondoch. Zapojenie súkromného kapitálu v podobe Garantovaných energetických služieb (GES) by pomohlo znížiť zaťaženie verejných financií a rýchlejšie naplniť ciele obnovy budov. To by prinieslo vyššiu zamestnanosť, úspory energií a znižovanie emisií skleníkových plynov. Platforma Budovy pre budúcnosť pripravila v spolupráci s Asociáciou poskytovateľov energetických služieb návrh metodiky na kombináciu grantu a GES pri financovaní obnov verejných budov, ktorú je možné využiť pri príprave nastavenia podpory zo zdrojov EÚ po roku 2020.

Na Slovensku sa nachádza približne 15 500 verejných budov, z ktorých 75 % je v pôvodnom stave a je potrebné ich obnoviť. V priemere sa u nás obnovuje len jedno percento verejných budov ročne. Na zabezpečenie potrebnej obnovy je nutné toto tempo strojnásobiť. Obnova verejných budov je u nás prioritne závislá na prostriedkoch z tzv. eurofondov. Ich limitovaný objem však nedokáže pokryť všetky potrebné finančné nároky. Vhodným riešením je využitie mechanizmu Garantovanej energetickej služby, ktorá dokáže pomocou súkromných zdrojov pokryť časť potrebnej investície.

MODEL KOMBINÁCIE GRANTU A GES

Základný princíp GES spočíva v tom, že náklady na modernizáciu budovy sa splácajú z budúcich dosahovaných úspor, za ktoré sa poskytovateľ služby zaručí. Verejný subjekt investíciu spätne spláca iba z ušetrených výdavkov na energie. GES je zväčša vhodná na financovanie opatrení s krátkou a strednou dobou návratnosti, ako je napríklad výmena zdroja tepla. Na implementovanie opatrení s dlhšou dobou návratnosti (zateplenie, výmena okien, atď.) je vhodné doplňujúce financovanie v podobne grantu. Vhodným riešením je teda model financovania, v ktorom sa v rámci jednej zákazky kombinuje GES a grant.

„Využitie grantu v kombinácií s GES by výrazne zvýšilo celkový počet obnovených budov a celkové vygenerované investície. Oproti klasickému zaužívanému modelu financovania by bolo možné z rovnako veľkého rozpočtu určeného na obnovy verejných budov obnoviť prostredníctvom modelu kombinácie grantu a GES až o 60 % viac budov a vygenerovať o 60 % vyššie investície,“ doplnil Richard Paksi, analytik BPB.

GARANCIA ÚSPOR

GES poskytuje potenciál realizovať hĺbkovú obnovu verejných budov s výrazne nižšími kapitálovými investíciami z verejných zdrojov. Metóda GES zároveň znižuje priestor na neefektívne vynakladanie verejných prostriedkov a na korupciu.

„GES predstavuje aj na Slovensku už na desiatkach projektoch úspešne overený koncept pre realizáciu projektov zvyšovania energetickej efektívnosti verejných budov. Výhodou GES v porovnaní s projektami štandardne realizovanými cez tzv. eurofondy je skutočná, zmluvne garantovaná úspora energie po realizácii opatrení. Nejde teda len o teoretické zlepšenie technických parametrov budov, ale o reálne ekonomické úspory, ktorých výška je garantovaná. Nezanedbateľným benefitom pre vlastníkov budov je presun všetkej zodpovednosti za výsledky projektu na jedného partnera – poskytovateľa GES – ktorý opatrenia navrhuje, projektuje, realizuje a financuje a následne zabezpečuje tiež prevádzkyschopnosť všetkých inštalovaných zariadení,“ uviedol Marcel Lauko z Asociácie poskytovateľov energetických služieb.

ZMENA SPÔSOBU OBSTARÁVANIA

Pre využitie modelu kombinácie grantu a GES je v prvom rade potrebné zmeniť spôsob verejného obstarávania. V súčasnom nastavení sa obstarávania na dodávateľov realizujú na základe výkazu výmer, ktorý je výsledkom pripravenej projektovej dokumentácie. Žiadateľ – správca verejnej budovy – teda obstaráva zvlášť projektovú dokumentáciu a následne obstaráva len realizátora obnovy budovy. Pri modeli s využitím GES sa však obstaráva konečné riešenie, ktoré následne navrhne a zrealizuje jeden víťazný uchádzač.