Európske krajiny pripravujú nové podmienky pre znižovanie spotreby energie v budovách, podnikateľsky sektor potrebuje najmä predvídateľnosť a stabilitu opatrení  

Cieľom revízie európskej smernice o energetickej hospodárnosti budov (EPBD) je zvýšiť tempo obnovy budov a dosahované úspory energie. Vo svetle energetickej krízy je diskutovaná európska smernica kľúčovým dokumentom, ktorým chce Európa docieliť dekarbonizovaný fond budov. Namiesto optimálnych 2-3 % sa ročne v Európe obnoví iba približne 1 % budov a 80% je stále v pôvodnom, nevyhovujúcom stave. Budovy na Slovensku majú najväčší podiel na spotrebe zemného plynu, až 57%. O tom, ktoré z navrhovaných opatrení by mohli pri obnove budov najviac pomôcť v krajinách východnej Európy včera na pôde Stáleho zastúpenia pri SR pri EU diskutovali zástupcovia odborných záujmových organizácii z Česka, Maďarska, Poľska, Rumunska a Slovenska s kľúčovými európskymi inštitúciami.

Revízia smernice EPBD (Energy Performance of Buildings Directive) zavádza viaceré nové nástroje. Nové budovy by mali byť už úplne bezimisné a plne využívajúce obnoviteľne zdroje energie. Pri obnove budov sa diskutuje najmä o novej povinnosti členských štátov zabezpečiť obnovu energeticky najhorších budov. „Vlastníci budov a podnikateľsky sektor potrebujú najmä predvídateľnosť a stabilitu opatrení. Povinnosť obnoviť istú časť energeticky najhorších budov v danom časovom horizonte (minimálne energetické štandardy budov) v kombinácii s passportami obnovy a novou štruktúrou strategického plánu obnovy majú najväčší potenciál. Veríme, že vlády to povedie k zavedeniu dlhodobých programov na podporu obnovy budov namiesto súčasných výkyvov v ich financovaní podľa toho, či sú alebo nie sú k dispozícii európske zdroje. Iba tak si môžu vlastníci podľa svojich možností a potrieb tvoriť úspory a pripravovať projekty obnovy budov a podnikateľsky sektor nastaviť kapacity tak, aby pokrývali dlhodobo vysoký dopyt po obnove,“ uviedla Katarína Nikodemová, riaditeľka platformy Budovy pre budúcnosť.

Slovensko plánuje do roku 2026 investovať 2,7 miliardy Eur do obnovy budov z Plánu obnovy a odolnosti. Ďalšie zdroje sú  nachystané v Operačnom programe Slovensko, ktorý sa má čerpať do roku 2027. Nie je však jasné, či a ako bude štát obnovu budov podporovať po tomto období prudkého nárastu investícii.

Znižovanie spotreby energie je jediné trvalé a systémové riešenie energetickej krízy. Ceny energie rastu najmä preto, že ponuka je nižšia ako dopyt. Úroveň cien je možné stabilizovať iba obnovením rovnováhy ponuky a dopytu.  Obnova budov znižuje spotrebu energie, poskytuje vlastníkom ochranu pred rastúcimi cenami a prispieva k riešeniu energetickej krízy,“ doplnil Peter Robl, predseda Správnej rady platformy.

Štúdia BPIE ukázala, že až 45 % spotreby energie v budovách je možné znížiť zateplením. Ďalšie úspory ponúka výmena okien a následná inštalácia obnoviteľných zdrojov. Pilotný projekt obnovy bytového domu v bratislavskej Devínskej Novej Vsi ukázal, že je reálne znížiť energetickú náročnosť budovy až o 90%. Záväzne stanovisko k novej revízii by mali členské štáty prijať 25.10. na riadnom zasadnutí Rady EU pre energetiku.

Foto: European Commission