Obnova budov neprináša výhody iba ich vlastníkom a užívateľom. Existuje minimálne päť celospoločenských dôvodov, prečo obnovovať budovy.

  1. Kvalita bývania a produktivita. Obnovou budov možno dosiahnuť kvalitné a zdravé bývanie za zlomok nákladov potrebných na zaobstaranie nového bývania. Kvalita vnútorného      prostredia ovplyvňuje zdravie užívateľov budov a tým aj ich produktivitu.
  2. Dostupnosť bývania a mobilita. Predĺženie životnosti existujúcich budov znamená viac možností zaobstarať si vlastné bývanie za dostupné ceny pre široké skupiny obyvateľov          a podporuje mobilitu pracovnej sily.
  3. Stimul pre ekonomiku, zamestnanosť a verejný rozpočet. Obnova budov si vyžaduje zapojenie pomerne veľkého množstva lokálnej pracovnej sily, čo ešte posilňuje tradične   vysoký multiplikačný efekt v stavebníctve. Vďaka tomu sa tvoria alebo ochraňujú pracovné          miesta   najmä v malých a stredných firmách, zvyšujú sa príjmy štátneho rozpočtu a HDP.       Odhaduje sa, že 100 mil. eur investovaných do obnovy budov generuje na Slovensku 2 tisíc pracovných         miest, 30 mil. eur dodatočných daňových príjmov a 85 mil. eur indukovaného      rastu HDP.
  4. Energetická bezpečnosť a ochrana pred rastom cien. V budovách na Slovensku sa spotrebúva približne 40% všetkej energie. Znižovanie spotreby energie ich obnovou má      potenciál podstatne zvýšiť ochranu obyvateľov Slovenska pred „plynovými krízami“, ale aj     pred nárastom cien energie v budúcnosti.
  5. Presmerovanie výdavkov do domácej ekonomiky. Znižovanie spotreby energie obnovou budov znamená, že na Slovensku zostávajú prostriedky, ktoré by inak odišli do zahraničia za zemný plyn, uhlie alebo iné palivá používané na vykurovanie.

Prečo potrebuje obnova budov pozornosť vlády?

Zvýšenie energetickej hospodárnosti (zateplenie, výmena okien a pod.) umožňuje splácať náklady obnovy budov z úspor nákladov na vykurovanie. Obnova budov je teda ekonomicky zmysluplnou a finančne rentabilnou investíciou, hoci s dlhšou návratnosťou (10-15 rokov). Napriek tomu vlastníci nie len na Slovensku nevykonávajú obnovu budov v dostatočnom tempe ani kvalite.

Príčinami tohto zlyhania trhu môžu byť nedostatok vlastného kapitálu, resp. neschopnosť či neochota vziať si úver na vykrytie investičných nákladov, iné investičné priority vlastníkov budov, nedostatočné povedomie o potrebe obnovy a jej výhodách alebo kombinácia týchto a iných faktorov. Pri verejných budovách sa k uvedeným faktorom pridáva aj obmedzená možnosť financovať obnovu kvôli prísnym rozpočtovým pravidlám.

Na prekonanie týchto bariér je potrebná cielená politika vlády a zavádzanie podporných mechanizmov, vrátane finančných. Ich cieľom je pri minimálnych verejných výdavkoch motivovať vlastníkov budov k tomu, aby investovali vlastné prostriedky do ich obnovy. Vlády tak môžu aktivovať ekonomické stimuly, ktoré obnova budov prináša.

Vzhľadom na vysoký multiplikačný efekt obnovy budov spojený aj s rastom zamestnanosti, daňových príjmov a hrubého domáceho produktu sú vhodne navrhnuté verejné finančné nástroje na podporu obnovy budov rozpočtovo neutrálne alebo dokonca pozitívne. Správne nastavená podpora obnovy budov z verejných zdrojov navyše zaisťuje jej realizáciu v rámci oficiálnej ekonomiky, čím prispieva k boju proti daňovým únikom.

[i] Celková obnova zahŕňa obnovu stavebných častí (najmä obvodové steny, strecha), otvorových výplní (okná, dvere) i technického zariadenia (vykurovacia sústava, rozvody vody, plynu a pod.) budovy.
[ii] Podľa Sčítania obyvateľov, bytov a domov 2011